Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
Body-Motion, yoga & mindfulness januari 2018 

Artikel 1 De overeenkomst 

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier van Body-Motion aan de deelnemer.
1.2) Deelname aan de lessen in de studio’s in Gennep en Boxmeer geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de yogalessen, mindfulness trainingen, workshops, trainingen en/of privélessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling en volgen van lessen
2.1) Het gehele les jaar is verdeeld in 2 blokken: 1e blok: Dit blok duurt tot aan zomervakantie, 2e blok duurt tot de kerstvakantie. De keuze wordt geboden om 1 les, of 2 lessen per week of onbeperkt met alle lessen mee te doen.
Daarnaast hanteert Body-Motion een 10 rittenkaart, deze is 13 weken geldig.
2.2) Body-Motion biedt de mogelijkheid om zowel in de studio in Gennep als in de studio in Boxmeer lessen te volgen
2.3) Per week kan men zelf bepalen met welke les men mee wilt doen, men hoeft dus niet te kiezen voor een bepaalde dag en tijdstip.
2.4) Tijdens de schoolvakantie is er een aangepast rooster of er zijn géén lessen.
2.5) Voor een mindfulness training gelden andere bedragen en men betaalt een vast bedrag voor de gehele training.
2.6) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.7) Bij deelname aan een workshop of training dient het desbetreffende lesgeld vooraf betaald te worden, dan is men verzekerd van een plek.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Body-Motion heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Body-Motion heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste yogalessen
4.1) Gemiste lessen kunnen gedurende het gehele blok ingehaald worden.
4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
4.3) Bij langdurige ziekte kan men contact opnemen met Body-Motion, zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 5 Annulering door Body-Motion
5.1) Body-Motion heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2) Body-Motion heeft het recht om zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1) Body-Motion behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
Men wordt via de website of per mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
6.2) De lessen bij Body-Motion worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholing. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1) Body-Motion verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2) De deelnemer volgt de yogalessen/mindfulness training op eigen risico. Indien de deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen/mindfulness trainingen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
7.3) Body-motion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
7.4) Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient men de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
7.5) Body-Motion is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
7.6) Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen
8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Body-Motion betreffende deelname aan yogalessen, mindfulness trainingen, workshops, privélessen, of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Body-Motion.
8.3) Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij Body-Motion.
8.4) Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bankrekening: NL72 INGB 0006 0168 95.
K.v.K. nummer: 14126443